Profiler/externa verktyg

Harrison Assessments Talent Solutions, HATS

HATS, är ett unikt system för rekrytering, ledar- medarbetarutveckling, engagemang och motivation hos medarbetare m.m. Systemet hjälper idag över 5000 företag över hela världen med att välja och utveckla talanger. Systemet är översatt till mer än 50 olika språk.

  • Fokuserar på på människors inneboende resurser
  • Kontinuerlig forskning om människors attityder, tankemönster och beteenden.
  • Kartlägger och värderar och förutsäger framgång i mer än 6500 arbets- och yrkesroller.
  • Väger, tolkar och poängsätter 175 personliga egenskaper, intressen, preferenser och förväntningar.
  • Ger oss insiktsfull och pedagogiska och mycket användbara rapporter.

Två teorier

Två underliggande teorier är integrerade i Harrison Assessments-systemet. Enjoyment–Performance- teorin, grundar sig på kända beteendevetenskapliga teorier. Paradoxteorin, är en utvidgning av de teorier kring ”psykologiska motsatser”, som har förklarats av Freud och framför allt av Jung.

Enjoyment-Performance – teorin

Denna teori, eller på svenska ”Positiva framgångscirkeln”, understryker vikten av att, redan från början hitta rätt person till rätt arbetsuppgift för ökad arbetstillfredsställelse och goda prestationer.

 

Det en person brinner för, är ofta det som driver starkast framåt
och för många den stabilaste grunden för vidareutvecklingen

Paradox-teorin

Harrisons Assessments Paradoxteori, som visar oss vägen till en djupare psykologisk förståelse, lyfter fram ett helt system av beteenden istället för att enbart ge insikter kring enskilda egenskaper. Den ger oss ökad förståelse för hur beteenden kan förändras dramatiskt, t. ex. under stark stress. Paradox-teorin erbjuder ett ramverk som underlättar för oss att på ett objektivt sätt förstå individens ”ego” och ger dessutom effektivt stöd vid personlig utveckling.

Exempel i paradoxen ”kommunikation”, en av 12 paradoxer

MBTI, Myers-Briggs Type Indicator

MBTI är en internationellt erkänd personlighetsprofil som har hjälpt människor över hela världen att nå en djupare förståelse av sig själva och hur  de samverkar med andra. När du utforskar din personlighet med MBTI blir du del av en gemenskap som delar ett språk för att tala om sin personlighet, och som använder personlighetsprofilen för att arbeta tillsammans på ett effektivare sätt. Med andra ord GÖR DIG REDO ATT LÄRA KÄNNA DIG SJÄLV!

StressProfil®

Hitta balansen i ditt arbets- och privatliv

StressProfil

StressProfilen® visar på individens starka sidor men också på utvecklingsområden.
Genom att varje medarbetare får ta del av sin egen StressProfil® skapas möjligheter till individuella handlingsplaner. Dessa blir ett värdefullt underlag för personlig utveckling och för minskad stress.

StressProfilen® har hög validitet och reliabilitet. I StressProfilen® finns ett antal sammanfattande index som visar på utmattningsprocess, buffert mot stress och återhämtning.

I StressProfilen® på gruppnivå redovisas HAP Index, den hälsosamma arbetsplatsen.
Genom HAP Index följer man hur upplevd fysisk och psykisk hälsa samt de stressreaktioner som redovisas i StressProfilen® signifikant samspelar med faktorer i den psykosociala arbetsmiljön.

StressProfilen® identifierar och analyserar den aktuella situationen hos grupper och företag. Detta ger underlag för handlingsplaner på både grupp- och organisationsnivå.

Vid en uppföljning är det enkelt att genom grafisk jämförelse se att insatta åtgärder gett önskat resultat. Inmatning kan ske som webinmatning eller genom frågeformulär.

Profilerna är teoretiskt och statistiskt underbyggda och baserar sig på svensk och internationell forskning inom stress och arbetsmiljö.

Det individuella StressProfils samtalet syftar till att i en utvecklande dialog se samband och förstå sin livs- och arbetssituation på nytt sätt.

Med en sådan förståelse av nuläget kan en förändringsprocess påbörjas där personens egna behov och vad personen själv vill får styra.

HITTA DE STARKA SIDORNA

Stressprofilen visar på individens starka sidor men också på utvecklingsområden. Genom att varje medarbetare får ta del av sin egen StressProfil skapas möjligheter till individuella handlingsplaner. Dessa blir värdefullt underlag för personlig utveckling och för minskad stress.

VALIDITET OCH RELIABILITET

StressProfilen har hög validitet och reliabilitet. I StressProfilen finns att antal sammanfattande index som visat utmattningsprocess, buffert mot stress och återhämtning. I StressProfilen på gruppnivå redovisas HAP Index, den hälsosamma arbetsplatsen.

GER EN SAMLAD BILD

StressProfilen identifierar och analyserar den aktuella situationen hos grupper och företag. Detta ger underlag till handlignsplaner på både grupp- och organisationsnivå.